Akumulátor - NÁVOD K POUŽITÍ

 

OBECNÉ INFORMACE

 

! - Každá baterie (článek, akumulátor – dále jen „baterie“) je chemický zdroj elektrické energie, obsahuje tuhé či tekuté chemické sloučeniny (žíraviny), které mohou způsobit újmu na zdraví, majetku či životním prostředí. S bateriemi proto manipulujte se zvýšenou opatrností.

 

V případě, že jste laik (osoba bez elektrotechnické kvalifikace), doporučujeme svěřit demontáž, instalaci, údržbu, nabíjení, případné zkoušky kapacity odbornému servisu.

 

! ! ! - Při práci s baterií a elektrolytem používejte předepsané ochranné pomůcky – ochranné brýle, obuv, gumové rukavice a gumovou zástěru.

! ! ! - Při nabíjení nejezte, nepijte a nekuřte v nabíjecím prostoru. Dostatečně nabíjecí prostor větrejte.

! ! ! - Při nabíjení baterie hrozí nebezpečí otravy i výbuchu hořlavých plynů a par (směs vodíku a kyslíku) do vzdálenosti 0,5m od uzávěrů a ventilů. Toto nebezpečí trvá i několik hodin po ukončení nabíjení!

! ! ! - Baterii udržujte mimo dosah dětí!

! ! ! - Elektrolyt baterie je žíravina a silně leptá (37% kyselina sírová)! Z tohoto důvodu je nutno s ní zacházet s příslušnou opatrností.

 

 

INSTALACE BATERIE:

 

! -  Ujistěte se, zda je možné u Vašeho vozidla měnit baterii bez nutnosti použití náhradního napájecího zdroje. Tuto informaci se dočtete v návodu k obsluze, popřípadě kontaktujte Váš autoservis.

 

Demontáž staré baterie:

Doporučujeme nejdříve demontovat upevnění baterie (upevňovací lišty, držáky, atd..). Následovně pokračujte s odpojením baterie.

Nejprve odpojte svorku se záporným znaménkem (zpravidla černý kabel, znaménko MÍNUS bývá vyraženo na svorce) a zabraňte opakovanému náhodnému kontaktu svorky s pólem baterie (svorku např. dočasně zaizolujte). Následně odpojte od baterie svorku s kladným znaménkem (zpravidla červený kabel, znaménko PLUS bývá vyraženo na svorce).

Dbejte na to, aby během odpojování nedošlo ke zkratu odpojované baterie!

 

Instalace nové baterie:

Připojte k baterii svorku s kladným znaménkem (zpravidla červený kabel, znaménko PLUS bývá vyraženo na svorce). Poté připojte svorku se záporným znaménkem (zpravidla černý kabel, znaménko MÍNUS bývá vyraženo na svorce) a zabraňte opakovanému náhodnému kontaktu svorky s pólem baterie.

Poté připevněte upevnění baterie (upevňovací lišty, držáky, atd..).

 

 

ÚDRŽBA / USKLADNĚNÍ BATERIE:

 

Baterie musí být provozována nebo skladována v nabitém stavu. Klidové napětí měřené na svorkách nesmí klesnout pod 12,5V. V případě poklesu napětí pod 12,5V ihned dobijte baterii.

 

Baterii udržujte v suchém a čistém prostoru – případné nečistoty z plastového obalu baterie omývejte pouze čistou vodou. Pólové vývody očistěte a ošetřete kyselinovzdorným tukem na póly.

U údržbových baterií průběžně kontrolujte (min.však 1x ročně) hladinu elektrolytu. V případě poklesu hladiny elektrolytu baterii doplňte POUZE destilovanou vodou nad úroveň 10-15mm nad horní hranu deskových elektrod (tuto mez označuje plastový zobáček uvnitř uzávěru baterie – v ideálním stavu se jej hladina elektrolytu dotýká).

Kontrola hustoty elektrolytu se provádí pomocí hustoměru – hustota elektrolytu u nabité baterie je 1,28 g/cm3. Tuto hodnotu by mělo mít všech 6 článků baterie. V případě naměření rozdílné hodnoty v jednom nebo více článků, navštivte servisní středisko, nebo kontaktujte prodejce.

 

V případě bezúdržbových baterií (především u UniBull, PowerBull) svěřte kontrolu hladiny elektrolytu prodejci či servisnímu středisku.

 

Baterie (baterie 12V) musí být provozována nebo skladována v nabitém stavu. Klidové napětí měřené na svorkách nesmí klesnout pod 12,5V.

 

! -  Hluboké a opakované vybíjení baterie pod úroveň 12,2V nevratně poškozuje baterii, snižuje její kapacitu a způsobuje vypadávání aktivní hmoty desek (zakalení a tmavnutí elektrolytu).

 

 

NABÍJENÍ BATERIE:

 

Při nabíjení baterie dodržujte obecné bezpečnostní pokyny a postupujte takto:

 

Před nabíjením vyjměte baterii z vozidla nebo napájecího systému, proveďte údržbu (viz. předchozí bod – údržba baterie).

U údržbové baterie odhalte uzávěry článků baterie. Při nabíjení baterie může elektrolyt perlit a potřísnit okolí uzávěrů, proto uzávěry kompletně neodstraňujte, nechejte je pouze dostatečně povolené).

U bezúdržbové baterie zkontrolujte čistotu odplynovacích otvorů (ventilů), popřípadě odstraňte nečistoty.

 

Nabíjecí zdroj musí odpovídat typu nabíjené baterie!

Hodnota nabíjecího proudu je 0,1 jmenovité kapacity baterie.

Zjednodušený vzorec pro výpočet hodnoty nabíjecího proudu je tedy: Ah x 0,1 = A   (například baterie 72Ah: 72 x 0,1 = 7,2A)

 

Nabíjecí zdroj odpojte z elektrické sítě, popřípadě vypněte.

Propojte kladný pól baterie s kladným pólem nabíjecího zdroje, záporný pól baterie se záporným pólem nabíjecího zdroje.

Zapněte nabíjecí zdroj (popřípadě připojte do elektrické sítě), nastavte program nabíjení (viz. návod k obsluze od použitého nabíjecího zdroje).

Po ukončení nabíjení odpojte nabíjecí zdroj z elektrické sítě, poté odpojte svorku mínus, následně plus.

 

Stavu baterie odpovídají hodnoty:

stav nabití

měřené napětí

100%

12,90+ V

75%

12,60 V

50%

12,40 V

25%

12,10 V

0%

11,90 V

 

 

 

LIKVIDACE STARÉ BATERIE:


Každá baterie obsahuje tuhé či tekuté chemické sloučeniny (žíraviny), které mohou způsobit újmu na zdraví, majetku či životním prostředí.

S likvidací baterie se obraťte na nejbližší sběrný dvůr, popřípadě na vašeho prodejce baterií.

Toto místo je označeno "Místo zpětného odběru - olověné akumulátory".

 

Baterie je možné předat k likvidaci do provozoven PB-Prodejny.

 


Košík  

produkt (prázdný)